تبلیغات
اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر تاجیکستان- تحصیل در تاجیکستان - آکادمی علوم تاجیکستان 4

انستیتو زبان و ادبیات رودکی

این انستیتو به صورت مشترک در سال 1932 تحت عنوان «انستیتوی زبان، تاریخ و ادبیات» تأسیس شد و در تاریخ 14  آوریل 1951 به صورت انستیتوی مستقل از انستیتوی تاریخ جدا شد و در جشن 1100 سالگی ابوعبدالله رودکی در سال 1958 انستیتو نام رودکی را به خود گرفت.

مؤسسة تحقیقات علمی که در آن مسائل زبان، ادبیات و فولکلور تاجیک آموخته می‌شود.

1-   در ابتدا چاپ کتابهای درسی جزو اصلی‌ترین وظایف این پژوهشگاه بود و کتابهای درسی «نمونة ادبیات» و «الفبا و دستور زبان» از نخستین کتابهای چاپی این پژوهشگاه است.

همچنین محققین زبان و ادبیات فارسی تاجیک با همکاری و دستگیری دانشمندان روس  به تحقیق و پروهش بخشهای گوناگون زبان و ادبیات فارس تاجیک و مهمترین مسائل  نظری و عملی ادبیات شناسی و زبان شناسی کمر همّت بستند.

انستیتو تا سال 1950 تقریباً در تمام بخشهای زبان و ادبیات فارس تاجیک متخصصان خوبی را  تربیت نمود.

آموزش تاریخ زبان و طبقه‌بندی دستور زبان، پژوهش لهجه‌های زبان تاجیکی و ترتیب دادن  لغتهای تفسیری و دو زبانه، اسلوب شناسی و بررسی نظریة زبان شناسی، ساختن اصطلاحات و تحقیق مسائل شعر، آموزش تطبیقی زبانهای تاجیکی و روسی ، جمع‌آوری و نشر آثار مردمی، تحقیق ژانرهای فولکلور، جستجو و به چاپ آماده کردن میراث ادبی و پژوهش جداگانة آثار ادبیات کلاسیک و شوروی و مسائل تأثیر متقابل ادبیات از موضوعاتی بودند که به طور جدّی وارد برنامة کاری انستیتو گردیدند.

ریاست این انستیتو در حال حاضر (2009م) بر عهدة دکتر سف الدین نظر زاده است .

این انستیتو مرکز هماهنگ‌سازی پژوهش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی در جمهوری  و به طور عموم مسائل  و مشکلات زبان و ادبیات فارسی تاجیکی در اتحاد شوروی  سابق بود. انستیتو دارای 9 شعبه بوده که عبارتند از:

     1.         شعبة زبان و ادبیات تاجیکی

     2.         شعبة تاریخ زبان تاجیکی و لهجه شناسی

     3.         شعبة لغت سازی و لغت شناسی

     4.         شعبة پامیر شناسی

     5.         شعبة تاریخ ادبیات تاجیک

     6.         شعبة تاریخ ادبیات شوروی تاجیک

     7.         شعبة ادبیات شوروی  تاجیک

     8.         شعبة فولکلور تاجیک

     9.         شعبة میراث ادبی، زبان و ادبیات روس

در این پژوهشگاه بیش از 140 کارمند علمی مشغول کار هستند که از میان آنها 11 نفر دکتری و 57 نفر دیگر نامزد علم هستند.

اعضای هیئت  علمی انستیتو  در تشکیل و برگزاری سمپوزیوم‌ها و کنفرانسهای بین‌المللی و منطقه‌ای از سال 1967 مشارکت فعّال داشتند.

مراکز فرهنگی زیر در تابعیت این انستیتو فعالیت می‌کنند:

1-      کتابخانة علمی، سال تأسیس 1951

2-      موزة ادبی «صدرالدین عینی»، سال تأسیس 1957

3-      موزه‌خانة م. رحیمی، سال تأسیس 1968

4-      موزه‌خانة م. امین زاده در شهر خجند، سال تأسیس 1974

5-      آزمایشگاههای ضبط صوت، سال تأسیس 1963

6-      آزمایشگاههای عکّاسی، سال تأسیس 1970

7-      بخش دستخط‌ها، سال تأسیس 1972

انستیتـوت  اقتصاد

انستیتـوی اقتصاد آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان که در سال 1964 تأسیس گردید، یک مؤسسة پژوهشی علمی است که به آموزش مسائل، مشکلات و راههای ارتقای کیفی سطح تولیدات اجتماعی و ترقّی و پیشرفت جامعة تاجیکستان مشغول است.

انستیتو دارای 15 بخش می باشدکه مسائل و مشکلات  زیر را مورد بررسی  قرار می‌دهد:

       1-         مسائل جایگزینی تولیدات

       2-         مسائل اجتماعی و اقتصادی

       3-         مسائل اقتصادی و سیاسی

       4-         مسائل تاریخی و اجتماعی

       5-         مسائل صنایع

       6-          مسائل کشاورزی

       7-         مسائل راه و ترابری (نقلیات)

       8-         مسائل اقتصاد و کار

       9-         مسائل بهبود کار

     10-       مسائل بخشهای غیر تولیداتی

     11-       مسائل بهتر کردن روند علمی- تکنیکی

     12-       مسائل بهبود مجتمع کشاورزی

     13-       مسائل بهبود سرمایه‌گذاری

انستیتـو تاریخ  احمد دانش

در سال 1938 در مرکز تاجیکستانی آکامی علوم شوروی، بخش تاریخ و زبان شناسی تشکیل گردید که در سال 1941 به دلیل تبدیل این مرکز به شعبة  آکادمی علوم شوروی،  این بخش نیز به انستیتوی تاریخ زبان و ادبیات تبدیل گردید.

بر اساس فرمان شورای وزیران جمهوری تاجیکستان  شوروی سوسیالیستی،  در تاریخ 8 مارس 1951 و فرمان ریاست آکادمی علوم جمهوری  در مورخ 13 ژوئن  سال 1951 انستیتوی تاریخ، باستان‌شناسی و قوم‌شناسی تأسیس شد و بر اساس فرمان شورای وزیران جمهوری تاجیکستان  در 23 دسامبر 1960 این انستیتو به نام «احمد دانش» نامزد شد.

انستیتو دارای  بخشهای زیر می‌باشد:

1-      بخش تاریخ اجتماعی شوروی

2-      بخش تاریخ قرون وسطی، باستان‌شناسی و سبک شناسی

3-      بخش تاریخ تمدن و قوم شناسی

4-      بخش تاریخ صنایع و آزمایشگاه ترمیم تکنولوژی.

موضوعات اساسی  تحقیق و پژوهش  این انستیتو عبارت است از:

1-      بررسی تاریخ جمهوری تاجیکستان،

2-      بررسی تاریخ تشکیل اجتماعی-اقتصادی تا دورة سرمایه‌داری.

3-       بررسی باستان‌شناسی  دوره‌های قدیمی روند تاریخی.

4-       بررسی تاریخ تکوینی  و پیدایش فئودالیسم.

5-       بررسی تاریخ تمدن مادّی.

6-       بررسی تاریخ افکار اجتماعی- سیاسی و تمدن جهانی.

7-       بررسی تاریخ زیست شناسی  و فناوری

8-       بررسی تاریخ ادیان

9-      بررسی تاریخ هنر.

علاوه بر این، توسط این انستیتو هر ساله در تمام گوشه و کنار جمهوری  مبادرت به اعزام هیئتهای علمی و کاوش آثار تاریخی صورت می‌گیرد که نتیجة آن، آثار و یادگاریهای  نادر به دست آمده از شهر پنجکنت  قدیمه، شهر استروشن، اجنّه تپه، حلبُک و است.

انستیتو دارای  مجموعه اسناد غنی باستانشناسی، سبک شناسی  و قوم شناسی بوده، همچنین اسنادی از دوران قرون وسطی نیز در آن وجود دارد.

انستیتو با مؤسسه‌های علمی دیگر کشورهای  خارجی  از جمله:

1-      انستیتوی  تاریخ جمهوری‌های آسیای میانه

2-      انستیتوی شرق شناسی، تاریخ شوروی و باستانشناسی و قوم شناسی مسکو

3-       آکادمی علوم فدراسیون روسیه

4-      موزة هنر مردمان شرق 

اعضای هیئت علمی انستیتو به همراه هیئت علمی کاوشهای  باستانشناسی شمال افغانستان که انستیتوی باستانشناسی آکادمی علوم شوروی تشکیل کرده بود،  شرکت داشتند.

انستیتـو شرق شناسی و میراث خطی

انستیوی شرق شناسی در سال 1970  به عنوان زیر مجموعة شعبة شرق شناسی و آثار خطی که در سال 1958  در بخش ادبیات کلاسیک تاجیک  و دستخط‌های شرقی دانشگاه زبان و ادبیات تشکیل یافته بود، تاسیس گردید.

انستیتو دارای بخشهای زیر می‌باشد:

1-             بخش متن شناسی و نشر آثار خطی

2-             بخش دسخط‌های شرقی

3-             بخش افغانستان

4-             بخش  ایران

5-             بخش هند

6-             بخش عرب شناسی (که تا سال 1972 ممالک شرق عرب نام داشت)

در دانشگاه آموزش  آثار مدنی و علمی ملل شرق، تاریخ، ادبیات، زبان، افکار اجتماعی ممالک شرق نزدیک و شرق میانه انجام می‌شود.

دانشگاه دارای آرشیو غنی دستخط‌هایی به تعداد بیش 1200 نسخه است که از جهت ارزش در میان کشورهای سابق اتحاد شوروی در جای سوّم قرار داشت.

از وظایف اصلی این پژوهشگاه، نشر نمونه‌های آثار خطی  میراث ادبی علمی شاعران، متفکران، مورخان گذشته و تحقیق در این خصوص است.

انستیتو دولتی هنر میرزا تورسون زاده

انستیتوی هنر میرزا تورسون زاده مرکز آموزش عالی است که  متخصصان گوناگون هنری از جمله: هنرپیشه، نوازنده، خواننده، تهیه‌گر تئاترهای مردمی، دسته‌های رقص، کتابشناسی، معلمان مدارس موسیقی را تربیت می‌کند.

انستیتو هنر میرزا تورسون زاده  در سال 1967 در زیر مجموعة دانشگاه آموزگاری قندیل جوره‌یف شهر دوشنبه  ابتدا به عنوان دانشکده تاسیس گردید. همچنین رشتة هنر نیز  در همین سال  تأسیس شد که  دارای سه گرایش موسیقی، بازیگری، مدنی و معرفتی بود.

دانشکدة دولتی هنر تاجیکستان در سال 1978  تبدیل به انستیتو و به نام« میرزا تورسون زاده» نامزد شد و از  دانشگاه مستقل گردید.

انستیتوی هنر به نام میرزا تورسون زاده  در سال 1978 دارای سه رشته و 32 کرسی، 1 سالن کنسرت با گنجایش 650 نفر و کتابخانه‌ای با بیش از 51 هزار  جلد کتاب بود. در سال 1978 حدود 1316 دانشجو مشغول به تحصیل بودند.


How do you stretch your Achilles?
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:27 ق.ظ
I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
You are amazing! Thanks!
http://corinakretzer.jimdo.com
چهارشنبه 21 تیر 1396 07:14 ق.ظ
Great delivery. Sound arguments. Keep up the good effort.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر