تبلیغات
اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر تاجیکستان- تحصیل در تاجیکستان - آکادمی علوم تاجیکستان 3

پژوهشگاه فیزیک و تکنیک سلطان عُمر‌اف

این پژوهشگاه در سال 1957 به عنوان شعبه‌ای از آکادمی علوم تأسیس شد و در سال 1964 به سطح پژوهشگاه ارتقاء یافت و نام سلطان عمراف را که بنیانگذار آن بود، بر خود گرفت.

رئیس پژوهشگاه: آقای آدینه‌اف دکترای ریاضی فیزیک

رؤسای این پژوهشگاه از ابتدای تأسیس تا کنون عبارتند از:

1.       اکابر ادهم‌اف  1964-1992

2.       رئوف معروف‌اف 1992-2000

 1. سعید آدینه‌اف 2001-2002
 2. انور عبدالرسول 2002 تا کنون

این پژوهشگاه در بخشهای زیر فعالیت می‌نماید:

 1. فیزیک هسته‌ای
 2. فیزیک اجسام سخت
 3. الکترونیک کوانتومی
 4. آکوستیک فیزیکی و تکنیکی
 5. مسایل فیزیکی و تکنیکی
 6. فیزیک فضا

در سال 1994 پژوهشگاه دارای 11 آزمایشگاه 2 شعبه و 4 گروه بود که در شش موضوع قید شده فعالیت می‌نمودند که در سال 1996 ساختار آن تغییر یافت و تعداد شعبه‌ها و کارمندان علمی آن کاهش یافت. در حال حاضر  در این پژوهشگاه 10 گروه مشغول فعالیت هستند.

این پژوهشگاه دارای یک مرکز بین‌المللی است که پرتوهای کیهانی را مورد تحقیق قرار می‌دهد. پژوهشگاه دارای 6 آزمایشگاه می‌باشد که عبارتند از:

1.       الکترونیک کوانتومی

2.       فیزیک ناقل‌ها

3.       کریو فیزیک

4.       فیزیک فضا

5.       فیزیک صوت

6.       آزمایشگاه مواد ‌الکترونیک

پژوهشگاه آستروفیزیک (فیزیک نجومی)

رئیس پژوهشگاه: آکادمیسین پولاد باباجانف دکترای فیزیک – عضو پیوستة آکادمی علوم.

پژوهشگاه در  1932 تأسیس شده و کارهای پژوهشی خود را درسال 33 شروع کرده است. از سال 1958 به انستیتو ازتقاء یافته است. در ابتدا کار خودر ا با سه شعلبه آغاز کر.

رؤسای آن از ابتدای تأسیس عبارت بودند از:

1.       آستاپویچ1959-1971

2.       آکا دوبروولسکی1971-1977

3.       مقسوم‌اف1977-1992

4.       پولاد باباجانف (ستاره هم به نام خود کشف کرده است)

سه رصدخانه تأسیس گردید که عبارتند از:

1.       رصدخانة حصار (در 14 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه) در سال 1961-1971  فعالیت خود را آغاز نموده بود.

2.       رصدخانة کوهی به نام سنگلاخ (در 90 کیلومتری  جنوب شرقی شهر دوشنبه) در سال 1980 فعالیت خود را آغاز نمود.

3.       رصدخانة بلندکوه پامیر در 4350 متر از سطح دریا.

در این پژوهشگاه موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 1. فیزیک ستارگان دنباله‌دار و ستاره‌گونها؛
 2. نجوم شهابی؛
 3. ساختار و تحرک نظام ستارگان؛
 4. اندازه‌گیری نجومی؛
 5. لایة ایئونی؛
 6. ستارگان غیر ثابت؛
 7. آزمایشگاه فیزیک نجومی تجربی؛
 8. رصدخانة بین المللی سنگلاخ؛
 9. شعبة رصدخانة سنگلاخ در شرق پامیر؛
 10. رصدخانة ستاره شناسی حصار.

پژوهشگاه شیمی واسیلی ایوانویچ نکیتین

مدیر: اولمس میرسعید‌اف، عضو پیوستة آکادمی، دارای مدرک دکترای شیمی، استاد دانشگاه و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان.

پژوهشگاه سال 1946 تأسیس شد و شامل هشت شعبه است:

      ·           تکنولوژی مواد غیر آلی ؛

      ·           تجزیة آلی؛

      ·           مواد مقاوم در برابر زنگ؛

      ·           بیوفارموکولوژی؛

      ·           پیوستگی‌های طبّی و بیولوژی؛

      ·           پلیمرهای نخ بنیاد؛

      ·           ژئوشیمی و شیمی تحلیلی؛

      ·           گواهی اختراع و مجوّز فعالیت.

پژوهشگاه فیزیولوژی گیاهی و ژنتیک

مدیر: کریم‌اف خ. ه. عضو آکادمی، دارای مدرک دکترای زیست شناسی.

پژوهشگاه که در سال 1964 تأسیس یافته، متشکل از بخشهای زیر است:

      ·           فیزیولوژی گیاهی (با آزمایشگاهها)؛

      ·           زیست شناسی مولوکولیاری و مهندسی ژنتیک؛

      ·           ژنتیک فتوسنتز و بارآوری؛

      ·           بیوشیمی فتوسنتز؛

      ·           پایه‌های فیزیولوژی پرورش گیاهان مثمر و بارآور؛

      ·           فیزیولوژی گیاهان مثمر و آزمایشگاه ژنتیک؛

      ·           ژنتیک فیزیولوژی؛

      ·           ژنتیک موجودات ریز؛

      ·           فنوژنتیک پنبه؛

      ·           ژنتیک و نوع شناسی حیوانات؛

      ·           فیزیولوژی و بیوشیمی پنبه.

پژوهشگاه جانورشناسی و اَنگل شناسی ایوگنویچ نیکانوراویچ پاولووسکی

مدیر: غفور‌اف  دارای مدرک دکترای زیست شناسی، استاد دانشگاه، عضو وابستة آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه به سال 1945 به عنوان شعبه‌ای از جانورشناسی و اَنگل شناسی بخش تاجیکستانی آکادمی علوم سابق اتحاد شوروی بنیان نهاده شد.

ساختار پژوهشگاه:

      ·           شعبه آثار مربوط به بی‌مهر‌گان؛

      ·           شعبة زیست شناسی حیوانات خشکی؛

      ·           شعبه ماهی‌شناسی و هیدرو بیولوژی؛

      ·           اَنگل شناسی؛

      ·           آزمایشگاهی اکولوژی و روش مقابلة بیولوژیک.

پژوهشگاه گیاه شناسی

رئیس: مدامین‌اف، دارای مدرک دکترای زیست شناسی.

در سال 1932 که شعبة آکادمی علوم  اتحاد جماهیر شوروی در تاجیکستان  تأسیس شد، بخش گیاه شناسی یکی از نخستین مؤسسه‌های آن بود. در سال 1941 با تبدیل شعبة مذکور به آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بخش گیاه شناسی هم به پژوهشگاه گیاه شناسی تبدیل شد.

ساختار پژوهشگاه:

      ·           شعبة نباتات و گروه‌بندی گیاهان؛

      ·           شعبة گیاهان دارویی؛

      ·           باغ مرکزی گیاهان (دوشنبه)؛

      ·           باغ گیاهان در کولاب؛

      ·           پایگاه گیاه شناسی ورزاب.

پژوهشگاه زمین شناسی

مدیر: فیضی‌اف، دارای مدرک دکترای زمین شناسی و معدن شناسی، استاد دانشگاه، عضو وابستة آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه زمین شناسی به سال 1941 تأسیس یافته و شامل شعبة جغرافی و اکولوژی و هفت آزمایشگاه زیر است:

      ·           فسیل شناسی و چینه شناسی؛

      ·           ژئو تکتونیک و نئوتکتونیک؛

      ·           لیتولوژی؛

      ·           زمین شناسی کانها و معدن شناسی؛

      ·           ماگماتیسم؛

      ·           ژئوشیمی روندهای آندروژنی؛

      ·           پوستة زمین؛

پژوهشگاه زلزله شناسی و ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه

مدیر: ثابت نعمت الله‌یف، دارای مدرک دکترای تکنیک(علوم فنّی)، استاد دانشگاه، عضو آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه زمین لرزه شناسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان سال 1951 بر مبنای بخش ژئوفیزیک شعبة آکادمی علوم اتحاد شوروی در تاجیکستان و سه پایگاه زمین لرزه سنجی فعال آن در قلمرو تاجیکستان تأسیس گردید و در سال 1958، به پژوهشگاه ساختمانهای مقاوم به زلزله و زمین لرزه شناسی ارتقاء یافت.

پژوهشگاه متشکل از هیأت تجربی و روش آموزی ونیز آموزشگاههای زیر است:

      ·           خطرات زلزله؛

      ·           مقاومت ساختمانهای صنعتی، مسکونی و هیدروتکنیکی؛

      ·           دینامیک ساختمانها؛

      ·           جابجایها و تکانهای شدید؛

      ·           طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه؛

      ·           فیزیک زمین لرزه؛

      ·           جابجایهای قشر زمین؛


Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 07:53 ق.ظ

Cheers! Loads of knowledge.

import cialis import cialis cialis 5mg billiger cialis professional yohimbe ou trouver cialis sur le net cialis australia org cialis arginine interactio are there generic cialis usa cialis online cialis authentique suisse
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Seriously loads of very good material.
cialis canadian drugs cialis with 2 days delivery trusted tabled cialis softabs generic cialis 20mg tablets ou trouver cialis sur le net are there generic cialis only here cialis pills viagra or cialis cialis 5mg acquisto online cialis
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:37 ب.ظ

Truly all kinds of fantastic info.
generico cialis mexico we like it cialis soft gel cialis kaufen buy cialis online click here cialis daily uk cialis 5 mg buy cialis ahumada cialis rckenschmerzen cialis with 2 days delivery online prescriptions cialis
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:08 ق.ظ

Helpful advice. Thanks!
cialis kaufen 40 mg cialis what if i take we like it cialis soft gel cialis 10 doctissimo cialis generika acquistare cialis internet cialis generika generic low dose cialis achat cialis en itali cialis tablets
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:01 ب.ظ

Regards, An abundance of facts!

cialis diario compra cialis kaufen bankberweisung achat cialis en suisse acheter cialis meilleur pri effetti del cialis cialis generico en mexico cialis en mexico precio effetti del cialis free generic cialis achat cialis en europe
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 05:41 ق.ظ

Many thanks. Good stuff!
il cialis quanto costa non 5 mg cialis generici prescription doctor cialis sublingual cialis online precios de cialis generico tarif cialis france buy brand cialis cheap cialis 20 mg best price we choice cialis uk cialis coupons
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:38 ب.ظ

With thanks, A lot of knowledge.

canadian cialis tarif cialis france cialis online bulk cialis cialis pas cher paris prices on cialis 10 mg prezzo cialis a buon mercato cialis billig sublingual cialis online cialis canadian drugs
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:23 ق.ظ

You said it perfectly..
buy cialis comprar cialis 10 espa241a cialis great britain canadian drugs generic cialis cialis coupons printable cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen wo if a woman takes a mans cialis cialis price in bangalore cialis 5 mg schweiz
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 05:03 ب.ظ

Regards, Lots of info!

cialis side effects dangers cost of cialis cvs cialis generic generic cialis 20mg tablets cialis en 24 hora buy brand cialis cheap achat cialis en europe low dose cialis blood pressure cialis prezzo al pubblico where do you buy cialis
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Thanks a lot! I like it!
cialis efficacit online cialis low dose cialis blood pressure cialis para que sirve cialis side effects dangers only best offers 100mg cialis generic cialis review uk cialis patent expiration cialis professional from usa cialis great britain
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:37 ب.ظ

Truly a lot of great material.
cialis uk side effects for cialis cost of cialis per pill chinese cialis 50 mg prices for cialis 50mg cialis official site prescription doctor cialis import cialis buy original cialis generico cialis mexico
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 04:35 ق.ظ

With thanks. Numerous postings!

cialis 5mg cialis bula how to purchase cialis on line cialis generic availability buy cialis online cheapest generico cialis mexico wow look it cialis mexico when can i take another cialis buy name brand cialis on line cialis en 24 hora
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
tadalafil cipla cialis online the best choice cialis woman online cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canada get cheap cialis we like it safe cheap cialis how does cialis work low cost cialis 20mg
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Many thanks! I value it!
cialis 20 mg cost only best offers cialis use cialis wir preise rx cialis para comprar cialis generico in farmacia the best site cialis tablets low cost cialis 20mg safe site to buy cialis online when will generic cialis be available cialis en 24 hora
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:14 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically.
il cialis quanto costa purchasing cialis on the internet cialis dose 30mg cialis daily click here cialis daily uk cialis 100 mg 30 tablet click here to buy cialis cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis patent expiration
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Terrific facts. Appreciate it!
cialis dosage cialis for bph cialis dosage cialis qualitat cialis for sale in europa cuanto cuesta cialis yaho il cialis quanto costa buy online cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a cialis lowest price
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:23 ب.ظ

Reliable knowledge. Thank you!
costo in farmacia cialis cialis 5 mg schweiz cialis en mexico precio cilas cialis name brand cheap cialis dosage recommendations can i take cialis and ecstasy cialis wir preise cialis farmacias guadalajara cialis online
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:49 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis 5mg prix cialis official site cialis tablets for sale cialis cuantos mg hay cilas canadian cialis cialis super kamagra wow cialis 20 cialis uk cialis farmacias guadalajara
levitra 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 01:05 ب.ظ

Good information. Thanks.
vardenafil buy levitra online cheap 20mg levitra buy levitra buy generic levitra levitra generic buy levitra 10mg buy 10 mg levitra levitra 20mg buy levitra generic
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 09:15 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
tadalafil 5mg import cialis cialis coupon cialis online deutschland cialis kaufen bankberweisung costo in farmacia cialis cialis 30 day sample non 5 mg cialis generici cialis ahumada prix cialis once a da
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 09:37 ب.ظ

You have made your point!
cialis great britain 40 mg cialis what if i take side effects of cialis cialis sans ordonnance where do you buy cialis viagra or cialis tadalafil 10 mg acquisto online cialis cialis prezzo in linea basso low cost cialis 20mg
cialis canadian pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 02:38 ق.ظ

Really loads of beneficial material!
canada medication prices canada pharmacies account canada pharmacies account canadian pharmacies without an rx legitimate canadian mail order pharmacies canada online pharmacies medication viagra canadiense most reliable canadian online pharmacies buy vistagra online safe canada medication prices
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:33 ب.ظ

Thanks a lot, Ample posts!

only here cialis pills we choice cialis uk cialis 5 mg scheda tecnica safe site to buy cialis online compare prices cialis uk cialis pas cher paris only best offers cialis use cialis qualitat prices for cialis 50mg tadalafil tablets
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:31 ق.ظ

You actually reported it really well!
canadian drug store drugs for sale in uk northwest pharmacies mail order pharmacy canada 24 pharmacy canada online prescriptions canadian viagra canada online pharmacies canada online pharmacies surrey north west pharmacy canada canadian pharmacies that ship to us
viagraiy.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:13 ق.ظ

Very well spoken genuinely! !
how can you buy viagra how to buy viagra without prescription price of viagra uk buy online viagra where can i buy viagra pills buy viagra no prescription viagra for cheap prices viagra online rx buy viagra safely how to order viagra online
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:34 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of posts!

cialis patentablauf in deutschland buy brand cialis cheap low cost cialis 20mg buy cialis sample pack precios cialis peru india cialis 100mg cost cialis bula generic low dose cialis what is cialis ou acheter du cialis pas cher
viabiovit.com/viagra-pill-cutter.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:14 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of material.

rx viagra online viagra pharmacy viagra cheap viagra sildenafil generic uk viagra buy online uk how to buy viagra online without best place to buy viagra online get a viagra prescription online buying generic viagra sildenafil prescription viagra generic
clare
یکشنبه 3 تیر 1397 06:30 ب.ظ
Hello there, Үou have done a fantastic job. I'll certaіnly diigg it and personally recommend
tο my friends. I'm sue tһey ԝill ƅe benefited fгom tһіs site.
Thaine
شنبه 2 تیر 1397 07:58 ب.ظ
If you wоuld like to improve yoᥙr knowledge onlү keep visiting thіs site and be updated with tһе neԝest іnformation posted
here.
Stone Janah
شنبه 26 خرداد 1397 03:43 ب.ظ
What i ɗon't understood іs in reality hoow you are not actually mucһ morte smartly-appreciated thaqn youu mаy
bе now. You are very intelligent. Υou realize thuѕ significantⅼy in the case
of thіs topic, produced mee іn mʏ opinion imagine іt fгom so
many vаrious angles. Ӏts lie mеn and women aren't fascinated untіl iit is onee thing
to do witgh Woman gaga! Үour personal stuffs outstanding.
Аlways care for it up!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30