تبلیغات
اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر تاجیکستان- تحصیل در تاجیکستان - آکادمی علوم تاجیکستان 3

پژوهشگاه فیزیک و تکنیک سلطان عُمر‌اف

این پژوهشگاه در سال 1957 به عنوان شعبه‌ای از آکادمی علوم تأسیس شد و در سال 1964 به سطح پژوهشگاه ارتقاء یافت و نام سلطان عمراف را که بنیانگذار آن بود، بر خود گرفت.

رئیس پژوهشگاه: آقای آدینه‌اف دکترای ریاضی فیزیک

رؤسای این پژوهشگاه از ابتدای تأسیس تا کنون عبارتند از:

1.       اکابر ادهم‌اف  1964-1992

2.       رئوف معروف‌اف 1992-2000

 1. سعید آدینه‌اف 2001-2002
 2. انور عبدالرسول 2002 تا کنون

این پژوهشگاه در بخشهای زیر فعالیت می‌نماید:

 1. فیزیک هسته‌ای
 2. فیزیک اجسام سخت
 3. الکترونیک کوانتومی
 4. آکوستیک فیزیکی و تکنیکی
 5. مسایل فیزیکی و تکنیکی
 6. فیزیک فضا

در سال 1994 پژوهشگاه دارای 11 آزمایشگاه 2 شعبه و 4 گروه بود که در شش موضوع قید شده فعالیت می‌نمودند که در سال 1996 ساختار آن تغییر یافت و تعداد شعبه‌ها و کارمندان علمی آن کاهش یافت. در حال حاضر  در این پژوهشگاه 10 گروه مشغول فعالیت هستند.

این پژوهشگاه دارای یک مرکز بین‌المللی است که پرتوهای کیهانی را مورد تحقیق قرار می‌دهد. پژوهشگاه دارای 6 آزمایشگاه می‌باشد که عبارتند از:

1.       الکترونیک کوانتومی

2.       فیزیک ناقل‌ها

3.       کریو فیزیک

4.       فیزیک فضا

5.       فیزیک صوت

6.       آزمایشگاه مواد ‌الکترونیک

پژوهشگاه آستروفیزیک (فیزیک نجومی)

رئیس پژوهشگاه: آکادمیسین پولاد باباجانف دکترای فیزیک – عضو پیوستة آکادمی علوم.

پژوهشگاه در  1932 تأسیس شده و کارهای پژوهشی خود را درسال 33 شروع کرده است. از سال 1958 به انستیتو ازتقاء یافته است. در ابتدا کار خودر ا با سه شعلبه آغاز کر.

رؤسای آن از ابتدای تأسیس عبارت بودند از:

1.       آستاپویچ1959-1971

2.       آکا دوبروولسکی1971-1977

3.       مقسوم‌اف1977-1992

4.       پولاد باباجانف (ستاره هم به نام خود کشف کرده است)

سه رصدخانه تأسیس گردید که عبارتند از:

1.       رصدخانة حصار (در 14 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه) در سال 1961-1971  فعالیت خود را آغاز نموده بود.

2.       رصدخانة کوهی به نام سنگلاخ (در 90 کیلومتری  جنوب شرقی شهر دوشنبه) در سال 1980 فعالیت خود را آغاز نمود.

3.       رصدخانة بلندکوه پامیر در 4350 متر از سطح دریا.

در این پژوهشگاه موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 1. فیزیک ستارگان دنباله‌دار و ستاره‌گونها؛
 2. نجوم شهابی؛
 3. ساختار و تحرک نظام ستارگان؛
 4. اندازه‌گیری نجومی؛
 5. لایة ایئونی؛
 6. ستارگان غیر ثابت؛
 7. آزمایشگاه فیزیک نجومی تجربی؛
 8. رصدخانة بین المللی سنگلاخ؛
 9. شعبة رصدخانة سنگلاخ در شرق پامیر؛
 10. رصدخانة ستاره شناسی حصار.

پژوهشگاه شیمی واسیلی ایوانویچ نکیتین

مدیر: اولمس میرسعید‌اف، عضو پیوستة آکادمی، دارای مدرک دکترای شیمی، استاد دانشگاه و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان.

پژوهشگاه سال 1946 تأسیس شد و شامل هشت شعبه است:

      ·           تکنولوژی مواد غیر آلی ؛

      ·           تجزیة آلی؛

      ·           مواد مقاوم در برابر زنگ؛

      ·           بیوفارموکولوژی؛

      ·           پیوستگی‌های طبّی و بیولوژی؛

      ·           پلیمرهای نخ بنیاد؛

      ·           ژئوشیمی و شیمی تحلیلی؛

      ·           گواهی اختراع و مجوّز فعالیت.

پژوهشگاه فیزیولوژی گیاهی و ژنتیک

مدیر: کریم‌اف خ. ه. عضو آکادمی، دارای مدرک دکترای زیست شناسی.

پژوهشگاه که در سال 1964 تأسیس یافته، متشکل از بخشهای زیر است:

      ·           فیزیولوژی گیاهی (با آزمایشگاهها)؛

      ·           زیست شناسی مولوکولیاری و مهندسی ژنتیک؛

      ·           ژنتیک فتوسنتز و بارآوری؛

      ·           بیوشیمی فتوسنتز؛

      ·           پایه‌های فیزیولوژی پرورش گیاهان مثمر و بارآور؛

      ·           فیزیولوژی گیاهان مثمر و آزمایشگاه ژنتیک؛

      ·           ژنتیک فیزیولوژی؛

      ·           ژنتیک موجودات ریز؛

      ·           فنوژنتیک پنبه؛

      ·           ژنتیک و نوع شناسی حیوانات؛

      ·           فیزیولوژی و بیوشیمی پنبه.

پژوهشگاه جانورشناسی و اَنگل شناسی ایوگنویچ نیکانوراویچ پاولووسکی

مدیر: غفور‌اف  دارای مدرک دکترای زیست شناسی، استاد دانشگاه، عضو وابستة آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه به سال 1945 به عنوان شعبه‌ای از جانورشناسی و اَنگل شناسی بخش تاجیکستانی آکادمی علوم سابق اتحاد شوروی بنیان نهاده شد.

ساختار پژوهشگاه:

      ·           شعبه آثار مربوط به بی‌مهر‌گان؛

      ·           شعبة زیست شناسی حیوانات خشکی؛

      ·           شعبه ماهی‌شناسی و هیدرو بیولوژی؛

      ·           اَنگل شناسی؛

      ·           آزمایشگاهی اکولوژی و روش مقابلة بیولوژیک.

پژوهشگاه گیاه شناسی

رئیس: مدامین‌اف، دارای مدرک دکترای زیست شناسی.

در سال 1932 که شعبة آکادمی علوم  اتحاد جماهیر شوروی در تاجیکستان  تأسیس شد، بخش گیاه شناسی یکی از نخستین مؤسسه‌های آن بود. در سال 1941 با تبدیل شعبة مذکور به آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بخش گیاه شناسی هم به پژوهشگاه گیاه شناسی تبدیل شد.

ساختار پژوهشگاه:

      ·           شعبة نباتات و گروه‌بندی گیاهان؛

      ·           شعبة گیاهان دارویی؛

      ·           باغ مرکزی گیاهان (دوشنبه)؛

      ·           باغ گیاهان در کولاب؛

      ·           پایگاه گیاه شناسی ورزاب.

پژوهشگاه زمین شناسی

مدیر: فیضی‌اف، دارای مدرک دکترای زمین شناسی و معدن شناسی، استاد دانشگاه، عضو وابستة آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه زمین شناسی به سال 1941 تأسیس یافته و شامل شعبة جغرافی و اکولوژی و هفت آزمایشگاه زیر است:

      ·           فسیل شناسی و چینه شناسی؛

      ·           ژئو تکتونیک و نئوتکتونیک؛

      ·           لیتولوژی؛

      ·           زمین شناسی کانها و معدن شناسی؛

      ·           ماگماتیسم؛

      ·           ژئوشیمی روندهای آندروژنی؛

      ·           پوستة زمین؛

پژوهشگاه زلزله شناسی و ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه

مدیر: ثابت نعمت الله‌یف، دارای مدرک دکترای تکنیک(علوم فنّی)، استاد دانشگاه، عضو آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه زمین لرزه شناسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان سال 1951 بر مبنای بخش ژئوفیزیک شعبة آکادمی علوم اتحاد شوروی در تاجیکستان و سه پایگاه زمین لرزه سنجی فعال آن در قلمرو تاجیکستان تأسیس گردید و در سال 1958، به پژوهشگاه ساختمانهای مقاوم به زلزله و زمین لرزه شناسی ارتقاء یافت.

پژوهشگاه متشکل از هیأت تجربی و روش آموزی ونیز آموزشگاههای زیر است:

      ·           خطرات زلزله؛

      ·           مقاومت ساختمانهای صنعتی، مسکونی و هیدروتکنیکی؛

      ·           دینامیک ساختمانها؛

      ·           جابجایها و تکانهای شدید؛

      ·           طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه؛

      ·           فیزیک زمین لرزه؛

      ·           جابجایهای قشر زمین؛


clare
یکشنبه 3 تیر 1397 06:30 ب.ظ
Hello there, Үou have done a fantastic job. I'll certaіnly diigg it and personally recommend
tο my friends. I'm sue tһey ԝill ƅe benefited fгom tһіs site.
Thaine
شنبه 2 تیر 1397 07:58 ب.ظ
If you wоuld like to improve yoᥙr knowledge onlү keep visiting thіs site and be updated with tһе neԝest іnformation posted
here.
Stone Janah
شنبه 26 خرداد 1397 03:43 ب.ظ
What i ɗon't understood іs in reality hoow you are not actually mucһ morte smartly-appreciated thaqn youu mаy
bе now. You are very intelligent. Υou realize thuѕ significantⅼy in the case
of thіs topic, produced mee іn mʏ opinion imagine іt fгom so
many vаrious angles. Ӏts lie mеn and women aren't fascinated untіl iit is onee thing
to do witgh Woman gaga! Үour personal stuffs outstanding.
Аlways care for it up!
marion
پنجشنبه 24 خرداد 1397 07:05 ق.ظ
It'ѕ actᥙally a cool and սseful piece of informɑtion. I'm һappy that yyou simply shared tһis սseful
info with us. Ⲣlease stay us ᥙp tо datе like thiѕ. Thanks for sharing.
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:18 ق.ظ

You have made your point quite well..
low dose cialis blood pressure tesco price cialis cialis 5 mg buy cialis arginine interactio cialis 5 effetti collaterali how to purchase cialis on line canadian discount cialis cialis 5mg billiger cialis 20 mg best price how to purchase cialis on line
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:59 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis e hiv cialis side effects dangers canadian discount cialis generic cialis review uk cialis rckenschmerzen cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico postepay callus precios de cialis generico generic cialis pill online
Viagra 5 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:39 ب.ظ

Nicely put. Regards!
buy without prescription online where to buy viagra online without prescription buy online pharmacy viagra online without buy without prescription online viagra pharmacy uk where to buy real viagra online silagra online viagra purchase ordering viagra online
depforce ingredients
جمعه 31 فروردین 1397 09:27 ب.ظ
I'm goone tto tell my little brother, that hee shoupd lso go to seee thjs webpage onn regullar bbasis tto get updated from hottest gossip.
is viagra super active real
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:25 ب.ظ
It's apρropriate time to make ѕome plans for the
future аnd it is tіme to be happy. I've гead this post and if I
coᥙld I desire to sugցest yօu few interesting thіngs or tips.
Perhaps you ϲan wrіte next articles referring tо this
article. I wish to read eѵеn moге thingѕ about іt!
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 09:44 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of material!

cialis side effects achat cialis en europe buy cialis online nz we choice free trial of cialis where cheapest cialis import cialis buy cialis sample pack cialis official site canada discount drugs cialis cialis for sale in europa
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 11:53 ب.ظ
No matter if ѕome one searches for hiѕ necessary thing, tһerefore hе/shе wishes tο bе availɑble tһat in detaіl, theгefore that tһing is maintained over һere.
Shaunte
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:25 ق.ظ
For hottest information you have to pay a visit internet and on world-wide-web
I found this web page as a best web page for latest updates.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:59 ق.ظ
Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if
you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so
I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر